Syaikh Muhammad al-Imam

Najiskah Khomr?

Pertanyaan : ”Apakah khomr itu najis?”

Hukum Sholat Ghaib

Pertanyaan : ”Apa hukum sholat ghaib?”

Hukum Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum

Pertanyaan : “Apa hukum membaca (surat al-Fatihah) bagi seorang makmum ketika sholah Jahriyah?”